INFORMACJA
o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia Abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 grudnia 2020 r. musimy dokonać zmian warunków umowy w stosowanych przez nas dokumentach abonenckich w związku z wejściem w życie telekomunikacyjnych przepisów w ramch tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Zmiany dotyczą m. in. uproszczonej procedury rozwiązywania umów, miesięcznego terminu na przeniesienie numeru po rozwiązaniu umowy, a także uprawnień abonenta w zakresie zachowania ciągłości usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy. Jeżeli nie akceptują Państwo planowanych zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia wejścia ich w życie, tj. do 21 grudnia 2020 r. W przypadku rozwiązania przez Państwa umowy w tym trybie, a przed upływem obowiązującego minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych / minimalnego okresu świadczenia usługi/, będą Państwo zobowiązani do proporcjonalnego zwrotu ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że planowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

Postanowienia dokumentów abonenckich ulegające zmianie
I. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

W §3 dodaje się ust.12 o następującej treści: „Jeśli dostawca umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”

W §3 dodaje się ust.13 o następującej treści: „W przypadku, kiedy Umowa zawarta na czas określony – po okresie jej obowiązywania – uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową”.

II. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu

Po §4 dodaje się §41 o następującej treści:

41. Prawo do zachowania ciągłości Usługi.
W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Nowy dostawca uruchamia usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą, potwierdzonym niezwłocznie na Trwałym nośniku. Dotychczasowy dostawca jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem terminu uruchomienia tej usługi.

  1. Abonent powiadomi dostawcę usługi dostępu do Internetu o zamiarze zawarcia z nim Umowy z wykorzystaniem uprawnienia określonego w ust.1. Za czynności związane z realizacją tego uprawnienia nie pobiera się opłat od Abonenta.
  2. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy, Abonentowi przysługuje od  tego dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów rozliczeniowych.
  3. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy, Abonentowi przysługuje od  tego dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi u dotychczasowego dostawcy, liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów rozliczeniowych.
  4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, o którym mowa w ust.1, do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do Internetu przez nowego dostawcę.
  5. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, w ramach której Dostawca zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy. Prawo powyższe nie obejmuje usługi poczty elektronicznej sprzedawanej jako usługa odrębna od usługi dostępu do Internetu.
  6. Realizacja uprawnień Abonenta w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu może być czasowo zawieszona lub ograniczona w drodze decyzji Prezesa UKE.
  7. W przypadku wydania przez upoważniony organ: aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych (pod jakąkolwiek nazwą) mających wpływ na realizację prawa określonego w ust.1, Dostawca jest upoważniony do dokonania jednostronnej zmiany warunków Umowy (z zachowaniem wymogów oraz procedur przewidzianych prawem i Umową) w zakresie wynikającym z treści tego aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych.
III Regulamin świadczenia usług telefonii

W ­§6 dodaje się ust.5 o następującej treści: „W przypadku zmiany Dostawcy Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania Umowy. Abonent może tego prawa się zrzec”.

IV Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

W §6 dodaje się ust.11 o następującej treści: „Jeśli dostawca umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”

W §6 dodaje się ust.12 o następującej treści: „W przypadku, kiedy Umowa zawarta na czas określony – po okresie jej obowiązywania – uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową”.

W §10 dodaje się następujące słowa: „a także o uprawnieniach Abonenta w zakresie ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany jej dostawcy”