Informacja o oferowanych przez NetRunner udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

Wartości NetRunner staramy się realizować każdego dnia. Zatem dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi były dostępne dla jak najszerszego grona Abonentów, a obsługa dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z nich, ponieważ dla nas „Każdy klient jest tak samo ważny”. W trosce o powyższe, jednocześnie dbamy o to, aby nasza oferta i standardy obsługi odpowiadały przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Wynikiem szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej, do procedur obsługi abonenckiej wprowadzamy zasady, którymi będziemy posługiwać się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, a określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 464).

 1. Strona internetowa https://netrunner.com.pl/ została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych według wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA.

 2. NetRunner przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc we właściwym skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej Usługi, w szczególności telefonicznej, w lokalu Abonenta lub telefonicznie.

 3. NetRunner w Biurze Obsługi Klienta, znajdującego się w siedzibie firmy, zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić do NetRunner zamiar skorzystania z tłumacza z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@netrunner.com.pl. W przypadku braku możliwości zapewnienia udogodnienia w terminie, o który wnosi zainteresowany, NetRunner powiadamia go tym, wyznaczając możliwy termin udostępnienia tego udogodnienia lub wskazując inny możliwy rodzaj udogodnienia.

 4. NetRunner na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia wzorce:

  1. Zamówienia do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
  2. Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
  3. Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  4. Regulaminów Szczegółowych,
  5. Cenników, w tym Tabeli opłat międzynarodowych VoIP, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym, albo na papierze w alfabecie Braille’a, albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym – przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzorce wyżej wymienionych dokumentów przygotowane przez NetRunner w alfabecie łacińskim.
 5. Dokumentacja abonencka sporządzona przy użyciu dużej czcionki:
  1. Zamówienie do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
  2. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
  3. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  4. Regulamin świadczenia usług internetowych,
  5. Regulamin świadczenia usług telefonicznych,
  6. Cenników świadczenia usług internetowych,
  7. Cenników świadczenia usług telefonii VoIP,
  8. Tabela Opłat Międzynarodowych VoIP,
  9. Informacja oferowanych przez NetRunner udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.
 6. NetRunner na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabo widzącą, udostępnia:
  1. informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
  2. szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 7. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 5:
  1. przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – NetRunner realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
  2. dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – NetRunner realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnień na rzecz osób niepełnosprawnych, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, NetRunner przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania do wglądu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Informacje o wszystkich wyżej wymienionych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, które obecnie oferuje NetRunner oraz Dokumentacja abonencka wymieniona w punkcie 4, są dostępne w Biurze Obsługi Klienta w formie papierowej przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej https://netrunner.com.pl/ulatwienia-dla-niepelnosprawnych/. Powyższe informacje NetRunner dostarczy Abonentowi będącemu osobą niepełnosprawną, jeśli Abonent tego zażąda.  terminie do 30 dni w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabo widzącej takie informacje będą sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Wierzymy, że zapewnione przez NetRunner udogodnienia sprostają oczekiwaniom każdego z Abonentów. Niezależnie od tego jesteśmy otwarci na dalsze sugestie, jak moglibyśmy uczynić nasze usługi bardziej komfortowymi, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy do kontaktu w każdej sprawie.